โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ

โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 5
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559
ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่


อี.พี.เดคคอร์ โครงการสหกิจ 01


อี.พี.เดคคอร์ โครงการสหกิจ 03


อี.พี.เดคคอร์ โครงการสหกิจ 02


อี.พี.เดคคอร์ โครงการสหกิจ 05