โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

EP Decor ได้ร่วมกันจัด โครงการ ” EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ”
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู็สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ วันที่ 9 กรกฎษคม 2554


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 05


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 01


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 02


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 03


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 04