EP Leader Ship

โครงการคลินิคพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่


EP Leader Ship 03


EP Leader Ship 04


EP Leader Ship 02


EP Leader Ship 01

โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ

EP Decor ได้ร่วมกันจัด โครงการ ” EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ”
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู็สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ วันที่ 9 กรกฎษคม 2554


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 05


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 01


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 02


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 03


โครงการ EP เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 04

งานสัมมนา Create Intelligence Business with the Agility Technology

คุณสราวุฒิ สินสำเนา  รองเลขาธิการสภาฯ

เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนา  Create Intelligence Business with the Agility Technology จัดโดย บริษัท ริโก้ จำกัด

ณ ห้องจุมทอง  โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่   วันที่ 27 พฤษภาคม  2559


Richo 02 S


Richo 03 S


Richo 04 S


Richo 05 S