อี.พี.เดคคอร์ จัดหลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น

ทาง บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงเบื้องต้น”
ให้แก่พนักงาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 59
ณ โรงงานสันทราย ได้รับ
ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติจริง

ขอขอบคุณ คุณจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ที่ได้มอบหมายให้ หัวหน้าณรงค์ หัวหน้ากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ


การดับเพลิงเบื้องต้น 59 01


การดับเพลิงเบื้องต้น 59 02


การดับเพลิงเบื้องต้น 59 03


การดับเพลิงเบื้องต้น 59 06

กิจกรรม ปีใหม่ อี.พี.เดคคอร์

ทางบริษัท อี.พี.เดคคอร์ ได้จัดกิจกรรม ปีใหม่  โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย
เช่น การมอบ และแลกของขวัญ เกมสนุกต่างๆ  ด้านบันเทิงให้แก่พนักงาน
ทำให้พนักงานได้รับควาสนุกสนาน จากการจัดกิจกรรมร่วมกัน
และทำให้พนักงานเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ


ปีใหม่ EP EOCR 55 01


ปีใหม่ EP EOCR 55 02


ปีใหม่ EP EOCR 55 03


ปีใหม่ EP EOCR 55 04


ปีใหม่ EP EOCR 55 05


ปีใหม่ EP EOCR 55 06

ร่วมเสวนาเรื่อง Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร

อำพลฟูดส์ ร่วมเสวนาเรื่อง “Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Talent Mobility Fair 2015 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ


1427355893_P3251038


1427356029_P3251019


เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จำกัด  ได้รับเกียรติร่วมเสวนาในงาน Talent Mobility Fair 2015 หัวข้อ “Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร” ร่วมกับ คุณสราวุฒิ สินสำเนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.พี.เดคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำลังคน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมี ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility และกลไกการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน วทน. ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร


1427356059_P3251032


1427356094_P3251018


ภายในงานยังมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของประเทศ” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


1427356118_P3251003

สัมมนาวิชาการ นำเสนอวิทยานิพนธ์

IMG_4682


IMG_4690(1)


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2558 … จัดเวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาในโครงการฯ หวังสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ทางสายวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพการทำงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง
นางฉันทรา พูนศิริ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า โครงการสร้างภาคีบัณฑิตในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ สถาบันการศึกษา ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2548 ถึงปัจจุบัน โดยกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกอบด้วย 27 มหาวิทยาลัย และร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ ทั่วประเทศ อีก 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,มหาวิทยาลัยรังสิต) มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของภาคการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยการรับนักศึกษาเข้ามาทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับนักวิชาการของ วว. ที่มีประสบการณ์ในการวิจัย ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม จากหน่วยงานต่างๆ ของ วว. ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีการอาหาร ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพ ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ฝ่ายวิศวกรรม และศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติวัสดุ เป็นต้น ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
“…ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โครงการ ฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 312 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท 273 คน และระดับปริญญาเอก 39 คน โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 195 คน ปริญญาเอก 19 คน รวม 214 คน นับเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่าง วว. กับหน่วยงานพันธมิตรทางการศึกษา ที่ร่วมกันสร้างและผลผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ให้นำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทย และสร้างผลผลิตและผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ เตรียมความพร้อมในการเข้าไปทำงาน และช่วยภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี สานเจตนารมณ์ของโครงการฯ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต…” รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว.กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการฯประจำปี 2558 นี้ ประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐและอุดมศึกษา ไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ Talent Mobility ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และนายสราวุฒิ สินสำเนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.พี. เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมทั้งการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในโครงการฯ จำนวน 18 เรื่อง โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน และรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการกับคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ และในส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการ วว. ก็จะได้มีโอกาสรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำกลับไปปรับปรุงพัฒนางานวิจัยต่อไป
เผยแพร่ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานแถลงผลความสำเร็จ โครงการสุดยอด SME จังหวัด

งานแถลงผลความสำเร็จ โครงการสุดยอด SME จังหวัด
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ขอบคุณ สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ใหญ่และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสและผลักดันห้องแถวเล็กๆ ที่เริ่มต้นจากเงินทุนด้วยน้อยนิด อย่าง อี.พี เดคคอร์ จนเติบโตเป็น โรงงานผลิตอุปกรณ์ม่านรายเดียวในประเทศไทย‬ ที่ได้รับรอง ISO 9001:2008 และได้รับคัดเลือกในโครงการสุดยอด sme จังหวัดในครั้งนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น‬ และประกอบธุรกิจด้วยสุจริต มีธรรมาภิบาล และเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้รัฐได้นำไปพัฒนาประเทศต่อไป


โครงการสุดยอด SME 01


โครงการสุดยอด SME 02


โครงการสุดยอด SME 03