EP Leader Ship

โครงการคลินิคพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่


EP Leader Ship 03


EP Leader Ship 04


EP Leader Ship 02


EP Leader Ship 01